wizytówka stron

szukaj stron WWWGrzybica

strony eu

zakładanie stron » Medycyna » Grzybica

Grzybica problem wielu ludzi

Nareszcie mo??esz zobaczy? w??asn? ??yw? krew poruszaj?c? si? w du??ym powi?kszeniu na kolorowym ekranie i wszystko b?dzie widoczne.W rzeczywisto??ci grzybica jest jedn? z najniebezpieczniejszych wspó??czesnych chorób i s?k w tym, ??e oczyszczony organizm utrzymany w równowadze Sam radzi sobie z grzybami utrzymuj?c ich ilo??? na w??a??ciwym poziomie. Wtedy nie musimy obawia? si? ci?g??ych nawrotów grzybicy tym bardziej, ??e tak naprawd? tego w niej najbardziej niebezpieczne nie widzimy, ani nie czujemy poniewa?? rozwija si? ona podst?pnie w ca??ym organizmie.
Nie tylko na skórze, ale przede wszystkim wewn?trz:
- we krwi, w tkankach, w organach
Szczególnym miejscem, które upodoba??a sobie grzybica s? Jelita. Ze wzgl?du na panuj?ce tam ??rodowisko grzyby namna??aj? si? i stamt?d przenikaj? do krwi (gdzie mo??emy je obserwowa? pod mikroskopem) oraz poprzez krew do naszych tkanek i narz?dów. I tam jest najbardziej niebezpieczna poniewa?? grzyby wydzielaj? ogromne ilo??ci Toksyn stale zatruwaj?cych nasze komórki, tkanki, organy i narz?dy.
Wyra??ny wzrost Energii ??yciowej, zwi?kszona odporno??? i brak Problemów zdrowotnych z którymi si? do tej pory borykali??my, ale równie?? potwierdzenie tego wszystkiego na Badaniu Kontrolnym, na którym Sam zobaczysz jak zmieni??a si? Twoja Krew .
Wi?cej dowiesz si? na stronie internetowej www.grzybica-leczenie.pl. Metoda phase contrast czyli wczesne wykrywanie grzybicy we krwi.
Halina Zienkiewicz – lekarz medycyny specjalista diagnostyki laboratoryjnej II stopnia
Badam krew pod mikroskopem od ponad 35 lat. Do tej pory robi??am badanie pracuj?c na Martwej Utrwalonej  Krwi i nie by??am w stanie okre??li? stopnia aktywno??ci poszczególnych jej sk??adników. Teraz dzi?ki metodzie phase contrast  mog? obserwowa? razem z Pacjentem ??yw? Krew na bia??ym tle, w kolorze, na du??ym monitorze, a co najwa??niejsze mój pacjent widzi dok??adnie razem ze mn? jak aktywne s? ??ywe Krwinki i stan krwi jako ??rodowiska Wewn?trznego organizmu. Mo??emy obserwowa? ich wzajemne interakcje i po kilku minutach Pacjent ju?? sam potrafi zobaczy? gdzie jest problem.
To cz?sto dla niego Niesamowite Prze??ycie móc to wszystko ogl?da? na w??asne oczy. Ma to ogromne znacznie poniewa?? teraz pacjenci Widz? i Rozumiej? co si? w nich dzieje, a co najwa??niejsze za jaki?? czas po zastosowaniu kuracji mog? na W??asne Oczy Zobaczy? Popraw?. W trakcie badania nie tylko mo??emy stwierdzi? obecno??? grzybicy we krwi, ale równie?? mo??emy okre??li?:
- stopie?? zakwaszenia organizmu, który w przypadku du??ego zakwaszenia jest jednym z czynników prowadz?cych do Nowotworów,
- jako??? czerwonych krwinek, które odpowiadaj? za transport tlenu do wszystkich komórek naszego organizmu i tym samym bezpo??rednio wp??ywaj? na ilo??? energii, któr? dysponujemy,
- obecno??? ci???kich toksyn, które bardzo ci???ko usun?? z organizmu zw??aszcza je??li chodzi o zwi?zki metali ci???kich,
- obecno??? paso??ytów, które odbieraj? nam energi?, stale zatruwaj? swoimi odchodami krew i ca??y organizm oraz s? przyczyn? wielu gro??nych chorób,
- stopie?? aktywno??ci bia??ych krwinek odpowiedzialnych za obron? organizmu mi?dzy innymi przed bakteriami i wirusami i od których jako??ci i ilo??ci zale??y ca??a nasza Odporno???,
- z??ogi stresowe, które s? dowodem na to, ??e tempo wspó??czesnego ??ycia i zwi?zany z tym Stres odbijaj? si? bezpo??rednio na naszym Zdrowiu i Samopoczuciu,
- z??ogi cholesterolowe, które s? pocz?tkiem mia??d??ycy i innych chorób naczyniowych w wyniku których umiera w tej chwili najwi?cej osób na ??wiecie !!
Po takiej dok??adnej analizie (Widzisz to Wszystko na ekranie razem z prowadz?cym badanie ) mo??emy okre??li? Twoje Najwa??niejsze Problemy i dobra?
Twoj? Indywidualn? Kuracj? w celu Poprawy ??rodowiska Krwi ( i tym samym ca??ego organizmu )
oraz  Wyeliminowania Grzybicy , Z??ogów, Paso??ytów oraz Oczyszczenia z Toksyn.
W krwi widzimy cz?sto zagro??enia na wiele miesi?cy czy nawet lat naprzód poniewa??  symptomy najgro??niejszych dla ??ycia chorób ( choroby naczyniowe – mia??d??yca oraz nowotworowe rozwijaj? si? w okre??lonym ??rodowisku, które im sprzyja)
Z naszego Badania i Kuracji skorzysta??o ju?? ponad 2400 osób !!
I co najwa??niejsze Wszystko mo??esz Sam Zweryfikowa? ogl?daj?c Swoj? Krew Po Kuracji.

wi?cej na www.grzybica-leczenie.pl

stron 0

Szukaj Grzybica w zasobach serwisu zakladanie.pl

stronywww.eu